خدمات حقوقی برای ایرانیان داخل و خارج از کشور

مهاجرت به بلغارستان

بلغارستان

با داشتن ۱ میلیون یورو دارایئ ، با سرمایه گزاری حدود ۵۱۱  هزار یورو در اوراق قرضه بلغارستان اجازه اقامت در بلغارستان را کسب می نمایید و در مدت ۲ سال در گروه سرعت دار پاسپورت اروپا را دریافت می نمایید