خدمات حقوقی برای ایرانیان داخل و خارج از کشور

مهاجرت به قبرس

قبرس

با خرید یک ملک یا چند ملک به قیمت حداقل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و سرمایه گزاری در یکی ازگزینه های خرید سهام یا سرمایه گزاری بیزینسی یا سپرده بانکی بدون مصاحبه و اجازه اقامت در قبرس را در مدت ۳ ماه کسب نمایید.