خدمات حقوقی برای ایرانیان داخل و خارج از کشور

مهاجرت به مجارستان

مجارستان

سرمایه گزاری به مبلغ ۳۰۰ هزار یورو در اوراق قرضه و دریافت اقامت در مدت ۶ ماه و با داشتن اجازه اقامت مجارستان قادر به اجازه زندگی و تحصیل در اروپا خواهید بود