خدمات حقوقی برای ایرانیان داخل و خارج از کشور

مهاجرت به اسپانیا

اسپانیا

با سرمایه گزاری حداقل ۵۰۰ هزار یورو در ملک اقامت یک ساله دریافت میکنید و برای دریافت سیتی زنی اسپانیا یا پاسپورت اروپا  نیاز به اقامت فیزیکی ۱۸۳ روز در سال برای مدت  ۱۰ سال دارید