خدمات حقوقی برای ایرانیان داخل و خارج از کشور

مهاجرت به انگلستان

انگلستان

با توجه به میزان دارایی از ۲ میلیون پوند ، ۱۰ میلیون و ۲۰ میلیون پوند انگلستان با سرمایه گزاری ۱ میلیون پوند و ۵ میلیون پوند و ۱۰ میلیون پوند در اوراق قرضه انگلستان و دریافت اقامت در مدت ۱ سال میباشد