خدمات حقوقی برای ایرانیان داخل و خارج از کشور

مهاجرت به آ مریکا

آمریکا

سرمایه گزاری ۵۰۰ هزار دلارآمریکا در یکی از پروژه های آمریکا و بعد از مصاحبه ماه اقامت آمریکا گرین کارت دریافت می نمایید مدت دریافت گرین کارت حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه میباشد بعد از حضور در آمریکا بین ۳ سال در ۵ سال پاسپورت آمریکا را دریافت می نمایید